Tagged: Giá bán một số loài thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ