Posts Tagged ‘Hướng dẫn phòng’

Hướng dẫn phòng, chống bệnh do virus TiLV gây bệnh trên cá rô phi

Căn cứ Công văn số 1357/TY-TS ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Cục Thú y về việc hướng dẫn phòng, chống bệnh do TiLV trên cá rô phi, một số nội dung cán bộ khuyến ngư và người nuôi cá