Posts Tagged ‘Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 02 năm 2018’

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 02 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu độ kiềm tương đối tại hầu hết các điểm quan trắc (55 – 65 mg/l), đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm: […]