Posts Tagged ‘Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 02 tháng 3 năm 2018’

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 02 tháng 3 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu độ kiềm tương đối tại hầu hết các điểm quan trắc và cao hơn tháng 02/2018 (78 – 85 mg/l), đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. – Các chỉ tiêu đánh […]