Posts Tagged ‘Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 5 năm 2018’

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 5 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá Tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. – […]