Posts Tagged ‘Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản ngày 12/4/2018’

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản ngày 12/4/2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm