Posts Tagged ‘Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 01 năm 2018 (lần 02)’

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 01 năm 2018 (lần 02)

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nuớc phục vụ nuôi trồng thủy sản từ ngày 17/01/2018 đến 31/01/2018 như sau: Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu độ […]