Posts Tagged ‘Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 01 năm 2018’

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 01 năm 2018 ( lần 01)

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: + Các chỉ tiêu thông thường: Chỉ tiêu độ kiềm tương đối tại hầu hết các điểm quan trắc (57 – 65 mg/L), đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. + Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm: […]