Posts Tagged ‘Khoa học công nghệ và tái cơ cấu ngành thủy sản’

Khoa học công nghệ và tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020

Ngày 09 tháng 3 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Tổng cục Thủy sản vừa ban hành Quyết định số: 655/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ