Posts Tagged ‘kiểm soát mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng cá tra’

Kiểm soát mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng cá Tra

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản thuộc Tổng cục Thủy sản đã tổ chức khóa tập huấn về “Hướng dẫn cơ sở nuôi cá tra về