Posts Tagged ‘kiểm tra điều kiện đảm bảo hoạt động nuôi cá lồng bè’

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ kiểm tra điều kiện đảm bảo hoạt động nuôi cá lồng bè

Hiện nay, Chi cục Thủy sản đang thực hiện song song việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá với việc kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho hoạt động nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè