Posts Tagged ‘kỹ thuật gây màu nước trong ao nuôi tôm vietgap’

Kỹ thuật gây màu nước trong ao nuôi tôm theo hướng VietGAP

– Theo báo cáo của Cục Thú Y, 9 tháng đầu năm 2015 cả nước có 44.781 ha nuôi tôm nước lợ bị dịch bệnh và thiệt hại trên diện tích thả nuôi 648.568 ha, cao hơn so với