Posts Tagged ‘kỹ thuật nuôi cá tai tượng da beo’

Kỹ thuật nuôi cá Tai Tượng Da Beo – Phần I

I. Tổng quan về cá cảnh Việt Nam 1.1. Sự phát triển cá cảnh – Nghề cá cảnh trên thế giới đã có từ rất lâu và đã có sự phát triển ổn định trong thời gian qua. Ngành công nghiệp