Posts Tagged ‘kỹ thuật nuôi lươn đồng bể đất’

kỹ thuật nuôi Lươn Đồng bể đất

1. Hình thức nuôi Tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể chọn hình thức nuôi lươn cho thích hợp. Nhưng dù nuôi theo hình thức nào thì vấn đề cần quan tâm là