Posts Tagged ‘Nghị định mới về quản lý nuôi’

Nghị định mới về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Ngày 09/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2017/NĐ-CP quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra, thay thế Nghị định