Posts Tagged ‘nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản’

Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản

Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã đưa ra 5 nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản như sau: – Thuốc sử dụng phải được