Posts Tagged ‘Nuôi tôm thẻ chân trắng ao nhỏ hiệu quả cao’

Nuôi tôm thẻ chân trắng ao nhỏ hiệu quả cao

Hiệu quả nuôi trong ao nhỏ được thể hiện dưới nhiều góc độ: khả năng kiểm soát môi trường và mầm bệnh tốt hơn, cho phép nuôi mật độ cao (150 – 300 con/m2) để