Tagged: phát hiện virus mới gây bệnh trên tôm thẻ tại ấn độ