Posts Tagged ‘Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 05 năm 2017’

Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 05 năm 2017 (lần 02)

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 19/05/2017 trên sông tại các