Posts Tagged ‘Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản’

Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản vừa ban hành Quyết định số 5588/QĐ-BNN-TCTS về việc Phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản. Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn […]