Tagged: Tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản