Posts Tagged ‘Thăm viếng gia đình liệt sỹ nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7’

Thăm viếng gia đình liệt sỹ nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7

Theo truyền thống của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn” và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các anh hùng, thương binh, liệt sỹ