Posts Tagged ‘Thông báo Hàng Hải về thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hàng Hải Định An-Cần Thơ’

Thông báo Hàng Hải về thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hàng Hải Định An-Cần Thơ

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1339/BC-XNKSHHMN ngày 14/12/2017, kèm theo bình đồ độ sâu, kí hiệu từ SH_1711_01 đến SH_1711_36, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2017. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông