Posts Tagged ‘Thông điệp ngày Khí tượng thế giới 2018’

Thông điệp ngày Khí tượng thế giới 2018

SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THỜI TIẾT, HÀNH ĐỘNG THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU “Sẵn sàng ứng phó với thời tiết, hành động thông minh với khí hậu” – là chủ đề đã được chọn cho Ngày Khí tượng Thế giới năm nay, năm2018. Nếu bổ sung thêm cụm từ “Quản lý thông minh với