Posts Tagged ‘thủy sản và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu’

Tình hình nuôi trồng thủy sản và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Cần Thơ

Năm 2016, thành phố Cần Thơ với diện tích tiềm năng nuôi trồng thủy sản là 51.878 ha (chiếm 36,7% diện tích tự nhiên thành phố), trong đó chủ yếu là các khu ruộng trũng chiếm diện tích lớn nhất