Posts Tagged ‘Tình hình Khai thác thủy sản thời điểm giao mùa’

Tình hình Khai thác thủy sản thời điểm giao mùa

Hiện nay, đang vào thời điểm đầu mùa mưa là thời điểm mà đa số các loài thủy sản vào mùa sinh sản vì thế mà việc Khai thác vào thời điểm này cần hạn chế