Posts Tagged ‘Tình hình thủy sản Cần Thơ trong quí I năm 2017’

Tình hình thủy sản của thành phố Cần Thơ trong quí I năm 2017

Trong quý I, toàn thành phố đã thả giống với diện tích 1.759 ha, bằng 83,8% so với cùng kỳ năm 2016 (2.099 ha), đạt 16,8% so với kế hoạch năm (10.500 ha), diện tích thu hoach là 263 ha với sản lượng nuôi thủy sản