Tagged: Tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 08-3 tại Chi cục Thủy sản