Posts Tagged ‘Tuyển chọn ứng viên đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài’

Tuyển chọn ứng viên đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo Chương trình CNSH nông nghiệp và thuỷ sản năm 2017

Thực hiện Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn