Posts Tagged ‘Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng’

Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngày 16 tháng 3 năm 2017 Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg về việc quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn