Thông báo Hàng Hải về thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hàng Hải Định An-Cần Thơ

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1339/BC-XNKSHHMN ngày 14/12/2017, kèm theo bình đồ độ sâu, kí hiệu từ SH_1711_01 đến SH_1711_36, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực mước số “0” hải đồ như sau:

(Đính kèm thông báo chi tiết)

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và tuân thủ quy định, hướng dẫn của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ. Lưu ý dải cạn nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã kí

Phạm Tuấn Anh

Thông báo Hàng Hải về thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hàng Hải Định An-Cần Thơ, Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng Hải Miền Nam

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *