THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024

        Căn cứ Kế hoạch số 317/KH-CCTS ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Chi cục Thủy sản về việc tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024;

        Căn cứ Công văn số 1127/SNN&PTNT-VP ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người làm việc tại Liên trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024;

        Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-CCTS ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng người làm việc tại Liên trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024;

        Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-CCTS ngày 11 tháng 06 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024 Về việc thành lập Ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024;

        Căn cứ Biên bản Về việc họp Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng người làm việc tại Liên trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024 được lập vào ngày 11 tháng 6 năm 2024 và Biên bản Về việc bàn giao kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng người làm việc tại Liên trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024 được lập vào ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

         Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024 có 03 hồ sơ đạt yêu cầu tuyển dụng.(Đính kèm danh sách)

           Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Chi cục Thủy sản, số 189 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ và thông báo đến các cá nhân dự tuyển được biết./.

nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *