Thực hiện Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn

        Sở Công Thương thành phố Cần Thơ nhận được Công văn số 927/SCT-QLTM ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn;

        Sở Công Thương thành phố Cần Thơ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được biết, nghiên cứu chủ động thực hiện theo Công văn số 927/SCT-QLTM của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

        Ngày 02 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 941/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 1941). Theo đó, quy định bao gồm quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số (02 quy trình chi tiết: xuất khẩu, nhập khẩu) và quy định trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức thực hiện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đối với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh.(Đính kèm Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định).

        Các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh thực hiện nghiêm túc quy định để quá trình vận hành nền tảng vào hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong thực tiễn đạt được hiệu quả cao nhất. Kê khai đầy đủ các thông tin trên Nền tảng cửa khẩu số; chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các dữ liệu được khai báo. Có trách nhiệm thu hồi các bản kê khai bị lỗi hoặc không còn sử dụng trên Nền tảng cửa khẩu số.

        Trường hợp Nền tảng cửa khẩu số xảy ra sự cố khách quan ngừng hoạt động, các bên có liên quan tạm thời chuyển từ quy trình thực hiện trực tuyến sang trực tiếp. Các doanh nghiệp khai báo trên phiếu giấy, các lực lượng chức năng xác nhận trên phiếu giấy theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Quyết định. Khi Nền tảng cửa khẩu số hoạt động trở lại bình thường, các bên có trách nhiệm cập nhật Tờ khai từ mẫu giấy vào Nền tảng cửa khẩu số.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

         (ĐínhkèmCôngvănsố 927/SCT-QLTM ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn)

Trân trọng./.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *