THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN

        Từ ngày 02/12/2019, tất các các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ (Số 04 đường Ngô Hữu Hạnh, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

        Thực hiện theo Quyết định số 248/QĐ-SNN&PTNT ngày 01/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiện toàn tổ chức bộ phận Một cửa tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 249/QĐ-SNN&PTNT ngày 01/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận Một cửa tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 250/QĐ-SNN&PTNT ngày 01/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

        Các thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản nói riêng và các thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp nói chung đều được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản, vui lòng liên hệ Bộ phận Một cửa tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc truy cập trên Trang thông tin Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ tại địa chỉ:

http://www.dichvucong.cantho.gov.vn               

Trường hợp thắc mắc, liên hệ số điện thoại 02923.823.491 hoặc 02923.814.876 để được hướng dẫn cụ thể./.

Phòng Khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *