TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VỀ GIỐNG GỐC GIỐNG THỦY SẢN

        Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đã ký Quyết định số 482/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở về giống gốc giống thủy sản. Theo Quyết định đã công bố 08 Tiêu chuẩn cơ sở cho 08 giống gốc giống thủy sản.     

TCCS 01:2019/TCTS: Giống gốc giống thủy sản – Cá Lăng chấm – Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với giống gốc giống cá Lăng chấm [Hemibagrus guttaus (Lacepede, 1803)], bao gồm cá bố mẹ, cá hương và cá giống. TCCS 02:2019/TCTS: Giống gốc giống thủy sản – Cá Nheo mỹ – Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với giống gốc giống cá Nheo mỹ [Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)], bao gồm cá bố mẹ, cá hương và cá giống.  TCCS 03:2019/TCTS: Giống gốc giống thủy sản – Cá Bỗng – Yêu cầu kỹ thuật: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với giống gốc giống cá Bỗng [Spinibarbus denticulatus (Oshima, 1926)], bao gồm cá bố mẹ, cá hương và cá giống. TCCS 04:2019/TCTS: Giống gốc giống thủy sản – Cá Chép – Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với giống gốc của 3 dòng cá Chép (Ciprinus carpio) là cá Chép vẩy Hungary, cá Chép vàng Indonesia, cá Chép trắng Việt Nam, bao gồm cá bố mẹ, cá hương và cá giống. TCCS 05:2019/TCTS: Giống gốc giống thủy sản – Cá Chim vây vàng – Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với giống gốc của 2 loài cá là cá Chim vây dài  [Trachinotus blochii (Lacépède, 1801)] và cá Chim vây ngắn [Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758)], bao gồm cá bố mẹ, cá hương và cá giống. TCCS 06:2019/TCTS: Giống gốc giống thủy sản – Cá Chạch sông – Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với giống gốc giống  cá Chạch sông (Mastacembelus armatus), bao gồm cá bố mẹ, cá hương và cá giống. TCCS 07:2019/TCTS: Giống gốc giống thủy sản – Cá Chiên – Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với giống gốc giống   cá Chiên (Bagarius rutilus), bao gồm cá bố mẹ, cá hương và cá giống. TCCS 08:2019/TCTS: Giống gốc giống thủy sản – Cá Chẽm – Yêu cầu kỹ thuật Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với giống gốc giống   cá Chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790), bao gồm cá bố mẹ, cá hương và cá giống.

            Căn cứ theo Luật Thủy sản 2017 (Điều 26): Các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo nội dung của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, cơ sở thực hiện công bố tiêu chuẩn giống thủy sản áp dụng, công bố sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đảm bảo và chịu trách nhiệm về chất lượng giống thủy sản đã công bố. Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng để bảo đảm chất lượng sản phâm theo tiêu chuẩn đã công bố. Sản xuất giống thủy sản có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam. Và Bảo đảm an toàn sinh học trong quá trình sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *