Tuyển chọn ứng viên đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo Chương trình CNSH nông nghiệp và thuỷ sản năm 2017

Thực hiện Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020″ và Quyết định số 97/2007/QĐ-TTg ngay 29/6/2007 về “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thuỷ sản”; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn ứng viên đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo Chương trình công nghệ sinh học trong nông nghiệp và thuỷ sản năm 2017 như sau:

Ứng viên dự tuyển là công chức, viên chức thuộc biên chế hoặc có hợp đồng lao động đang công tác tại các Trường đại học, cao đẳng, trung học; Viện nghiên cứu; Phòng thí nghiệm trọng điểm; Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao; Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh; Doanh nghiệp Khoa học kỹ thuật về nông nghiệp và phát triển nông thôn đang hoạt động trên các lĩnh vực liên quan đến phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thuỷ sản và phát triển nông thôn (đã công tác 02 năm trở lên), đã đóng bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tương ứng.(Đính kèm chi tiết)

Tuyển chọn ứng viên đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo Chương trình CNSH nông nghiệp và thuỷ sản năm 2017, Nguồn: BNNPTNT.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply