Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngày 16 tháng 3 năm 2017 Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg về việc quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.
Trong qui định có 19 Điều; 5 Chương hướng dẫn cụ thể về ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Việt Nam.

Trong đó qui định về phân cấp tổ chức thực hiện ứng cứu sự cố; phương án ứng cứu đối với từng sự cố như hệ thống bị gián đoạn dịch vụ, dữ liệu tuyệt mật hoặc bí mật nhà nước bị tiết lộ, dữ liệu quan trọng của hệ thống không đảm bảo tính toàn vẹn, hệ thống mất quyền điều khiển…; và biện pháp bảo đảm thực hiện ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

Điều khoản thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí ban hành và Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức liên quan triển khai thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc hoặc nhận thấy cần thiết phải thay đổi những nội dung quy định trong Quyết định này, các cơ quan, tổ chức có ý kiến bằng văn bản gủi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét sửa đổi, bổ sung./.

THỦ TƯỚNG

Đã kí

Nguyễn Xuân Phúc

Ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng, Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *