Văn bản liên quan đến lĩnh vực thủy sản được ban hành hoặc có hiệu lực thi hành trong tháng 6, tháng 7 năm 2017

Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Tổng cục Thủy sản có thông báo số 1737/TCTS-PCTTr đến các đơn vị về việc Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành một số văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực thủy sản , Tổng cục thủy sản thông báo tới các đơn vị tên văn bản nội dung chính của văn bản cụ thể như sau:

– Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13;

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Đính kèm thông báo)

Đề nghị các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức nghiên cứu, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị biết và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản nói trên.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ, THANH TRA

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đã kí

Phan Thị Huệ

Văn bản liên quan đến lĩnh vực thủy sản được ban hành hoặc có hiệu lực thi hành trong tháng 6, tháng 7 năm 2017, Nguồn: Tổng cục Thủy sản ngày 11 tháng 7 năm 2017.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply