CHI CỤC THỦY SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY SẢN

      Ngày 05 tháng 4 năm 2019 Chi cục Thủy sản Cần Thơ tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn Luật Thủy sản đã ban hành đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị.

       Nội dung triển khai tập trung chủ yếu các quy định trong Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nội dung liên quan đến công tác quản lý của đơn vị.

       Qua buổi triển khai văn bản đã hỗ trợ công chức, viên chức trong đơn vị nắm được những quy định mới trong các văn bản hướng dẫn Luật Thủy sản năm 2017.

       Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản sẽ tiếp tục tổ chức triển khai các văn bản có liên quan trong hoạt động quản lý đến các tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ góp phần thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản./.

Phòng Thanh tra, pháp chế – Chi cục Thủy sản Tp. Cần Thơ

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *