Danh mục 40 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật

Đó là quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 6 tháng 7 năm 2016.

Theo đó, có 24 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật thủy sản: Aristolochia spp và các chế phẩm từ chúng Chloramphenicol, Chloroform, Chlorpromazine, Dimetridazole, Colchicine, Dapsone, Dimetridazole, Metronidazole, Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone), Ronidazole, Green Malachite, Ipronidazole, Các Nitroimidazole khác, Clenbuterol, Diethylstilbestrol (DES), Glycopeptides, Trichlorfon (Dipterex), Gentian Violet (Crystal violet), Trifluralin, Cypermethrin, Cypermethrin, Enrofloxacin, Ciprofloxacin, Nhóm Fluoroquinolones.

Có 16 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật trên cạn: Chloramphenicol, Furazolidon và dẫn xuất của nhóm Nitrofuran, Dimetridazole, Metronidazole, Dipterex, Ciprofloxacin, Ofloxacin, Carbadox, Olaquidox, Olaquidox, Bacitracin Zn, Green Malachite, Gentian Violet, Clenbuterol, Salbutamol, Ractopamine, Diethylstilbestrol (DES).

Đối với các sản phẩm quy định tại phần C của Phụ lục IC Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT có Giấy chứng nhận lưu hành hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2017.

Để tiếp tục lưu hành sản phẩm sau ngày 31 tháng 01 năm 2017, cơ sở phải nộp hồ sơ đăng ký lại theo quy định của pháp luật về quản lý chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2016.

Danh mục 40 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật, Nguồn: Phòng Thí nghiệm-Chi cục Thủy sản Cần Thơ

Tổng BBT

CHủ WEBSITE

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *