Đề án tổ chức các hoạt động xét tặng và trao Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ 4 – năm 2023

       Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án Tổ chức các hoạt động xét tặng và trao Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần 4 – năm 2023 như sau:

  1. Xét chọn, trao tặng Giải thưởng cho các tập thể, cá nhân là tác giả của: các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích; công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các giống cây trồng, vật nuôi, vật tư kỹ thuật nông nghiệp, máy móc thiết bị, hàng hoá thủ công mỹ nghệ; các thương hiệu hàng hoá nông nghiệp có uy tín; các mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp tiêu biểu, các tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ, nhóm nông dân sản xuất theo mô hình mới, hiệu quả, phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, các sản phẩm OCOP quốc gia…để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiêu thụ hàng hóa và có đóng góp quan trọng trong việc góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân, xây dựng nông thôn mới.
  2. Thông qua hoạt động tôn vinh góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn vai trò của nông nghiệp – nông dân – nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tiến trình phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế nông thôn.
  3. Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” là Giải thưởng duy nhất trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xét chọn, tôn vinh và công nhận Giải thưởng.
  4. Tôn vinh những sản phẩm đạt Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” là cách thức thể hiện sự đánh giá, ghi công, tri ân của Đảng, Nhà nước, của xã hội đối với những tập thể, cá nhân, tác giả, nhóm tác giả hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã và đang đồng hành, sát cánh và có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.
  5. Các hoạt động xét tặng và trao Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần 4 – năm 2023 được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Phòng Thí Nghiệm-CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *