HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT THỦY SẢN 2017

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT THỦY SẢN 2017

       Trong hai ngày 07-08/3/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức “Hội nghị triển khai  Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn” nhằm thi hành các văn bản quy phạm pháp luật hiệu quả.

       Luật Thủy sản 2017 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2017 (thay thế cho Luật Thủy sản 2003). Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Để triển khai Luật Thuỷ sản 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 02 Nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; và 08 Thông tư. Trong đó, 02 Nghị định, gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

       Tại Hội nghị, các cơ quan Trung ương đã cùng trao đổi, trả lời và giải đáp  các thắc mắc của một số địa phương liên quan đến việc triển khai Luật Thủysản 2017 và các văn bản dưới Luật. Bên cạnh đó, Hội nghị còn nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các hội, hiệp hội, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, cơ quan báo chí, như: Hội Nghề cá Việt Nam, Hiêp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh thủy sản, đại diện cơ quan thông tấn, báo chí…

Phòng KT&PTNLTS

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *