Kết quả Quan trắc môi trường nước nuôi thủy sản lần 1 tháng 6 năm 2022

         I. NHẬN XÉT KẾT QUẢ

  1.  Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

         – Các chỉ tiêu thông thường:

        Chỉ tiêu độ kiềm tại các điểm quan trắc (dao động từ 55– 67 mg/l) phù hợp theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT ngoại trừ điểm quan trắc ở  phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn.

         – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

         Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt; ở xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ đều có các chỉ tiêu S2-, COD, TSS,NH4+trên sôngphù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số ở các điểm quan trắc đều nằm giới hạn khuyến cáo (nhỏ hơn 103CFU/ml). Kết quả vi khuẩn Coliformvượt ngưỡng Cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT ở các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt;ở xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; phường Thới An thuộc quận Ô Môn.

         Tuy nhiên, ở tất cả các điểm quan trắc đều có chỉ tiêuNO2(0,063– 0,145 mg/l) đều vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Chỉ tiêu PO43-(0,134 – 0,212mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1ở tất cả các điểm quan trắc. Chỉ tiêu NH4+ (0,304 – 0,694 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Thới An thuộc quận Ô Môn và phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

       – Các chỉ tiêu thông thường:

        Các chỉ tiêu độ kiềm phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

         – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các chỉ tiêu COD, S2-, TSS trong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd 1998; Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml). Kết quả vi khuẩn Coliform ở các điểm quan trắc đều nằm trong ngưỡngcho phép của Cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

        Các chỉ tiêuNO2(0,061 – 0,307 mg/l)trong ao tại các điểm quan trắc đềuvượt khuyến cáoQCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1.Chỉ tiêu PO43-(0,063 – 0,35mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ngoại trừ điểm quan trắc ởphường Thới Long thuộc quận Ô Môn. Chỉ tiêu NH4+ (0,429 – 0,904 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo ở tất cả các điểm quan trắc theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và phường Thới An thuộc quận Ô Môn.

        2. KHUYẾN CÁO

         – Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi thủy triều.Dự báo mực nước cao nhất ngày 6/6 là 1,65 m.

        – Chất lượng nước ao ở các hộ nuôi cá tra tại phường Thới An, Thới Long thuộc quận Ô Môn; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh thuộc huyện Vĩnh Thạnh tương đốitốt.

          Tuy nhiên, hiện nay đang bắt đầu mùa mưa, phèn và chất ô nhiễm có nguy cơ làm giảm chất lượng nước. Vì vậy:

         + Tăng cường bón vôi quanh bờ ao và trong ao nhằm giảm biến động pH, ổn định chất lượng nước.

         + Tăng cường bổ sung Vitamin C và khoáng vi lượng.

          Đối với thủy sản nuôi lồng bè:

       + Kiểm tra các thiết bị bơm oxy, máy nén, máy đạp nước nhằm xử lý khi có tình trạng nước có chất lượng thấp.

       + San thưa, giảm mật số nuôi trong lồng bè khi có dấu hiệu chất lượng nước giảm.

      + Di dời bè đến mực nước cao nhất trong phạm vicho phép của giao thông thủy nhằm tăng cường độ cao mực nước và sự đối lưu nước.

      + Tăng cường kiểm tra chất lượng nước vào thời điểm nước kém và nước đứng. Lưu ý: cần trang bị các bộ test nhanh chất lượng nước như oxy, pH….

     –  Khi có dấu hiệu bất thường về môi trường nước trên sông và dấu hiệu bệnh trên động vật thủy sản thì thông báo cho các cơ quan quản lý thủy sản địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

         Trên đây là Thông báo kết quả quan trắc môi trường lần 1tháng6 năm 2022đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2022./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

          Phòng Thí Nghiệm – CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *