Kết quả Quan trắc môi trường nước nuôi thủy sản lần 4 tháng 9 năm 2022

        I. NHẬN XÉT KẾT QUẢ

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

      – Các chỉ tiêu thông thường:

       Chỉ tiêu độ kiềm tại các điểm quan trắc (dao động từ 45– 65 mg/l)chưa phù hợp theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

       – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

       Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt;ở thị trấn Vĩnh Thạnh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; ở phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; ở phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ đều có các chỉ tiêu S2-,NH4+COD, TSStrên sôngphù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số ở tất cả các điểm quan trắc đều nằm giới hạn khuyến cáo (nhỏ hơn 103CFU/ml). Kết quả vi khuẩn Coliform nằm trong ngưỡng Cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT ở tất cả các điểm quan trắc ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; ở phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ.

      Các chỉ tiêuNO2(0,056 – 0,095 mg/l) ở tất cả các điểm quan trắc đều vượt khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ngoại trừ điểm quan trắc ở thị trấn Vĩnh Thạnh thuộc huyện Vĩnh Thạnhvà phường Thới An thuộc quận Ô Môn.chỉ tiêu PO43-(0,147 – 0,315 mg/l) ở tất cả các điểm quan trắc vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và ở phường Thới An thuộc quận Ô Môn.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

       – Các chỉ tiêu thông thường:

        Các chỉ tiêu độ kiềm phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

       – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

      Các chỉ tiêu COD, S2-, TSStrong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd (1998); Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong ngưỡnggiới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml).Kết quả vi khuẩn Coliform ở các điểm quan trắc đều vượt ngưỡngcho phép của Cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT ngoại trừ điểm quan trắc ởphường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và phường Thới Hưngthuộc Huyện Cờ Đỏ.

        Các chỉ tiêu NO2(0,054 – 0,178 mg/l)trong ao tại các điểm quan trắc đềuvượt khuyến cáoQCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Thới Long thuộc quận Ô Môn.Chỉ tiêu PO43-(0,341 – 1,832 mg/l);NH4+ (0,322 – 1,727 mg/l)vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1.

       II. KHUYẾN CÁO

        – Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi thủy triều. Mực nước cao nhất ngày 07/10 là 2,7m.

       – Chất lượng nước sông tốt. Các hộ nuôi cần có biện pháp theo dõi chất lượng nước cấp như:

      + Kiểm tra chất lượng nước trước khi cấp vào ao lắng.

     + Xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi.

    + Tăng cường bón vôi nhằm nâng độ kiềm, giữ pH ổn định.

       – Chất lượng nước ao ở các hộ nuôi cá tra tại phường Thới An, Thới Long thuộc quận Ô Môn; phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và thị trấn Vĩnh Thạnhthuộc huyện Vĩnh Thạnh ở mức tương đối.

       Tuy nhiên, hiện nay đang mùa mưa, nước từ thượng nguồn đang đổ về chất ô nhiễm có nguy cơ làm giảm chất lượng nước. Vì vậy:

      + Tăng cường bón vôi quanh bờ ao và trong ao nhằm giảm biến động pH, ổn định chất lượng nước.

        + Tăng cường bổ sung Vitamin C và khoáng vi lượng.

        + Gia cố đê bao nhằm đảm bảo ao nuôi thủy sản.

       Trên đây là Thông báo kết quả quan trắc môi trường lần 4 tháng 9 năm 2022 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2022./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Phòng Thí Nghiệm – CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *