Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 07 (lần 02) năm 2017

Kết quả quan trắc môi trường các chỉ tiêu: oxy hòa tan, pH, nhiệt độ, COD, PO43-, NO2-, NH4+, S2-, TSS trên sông Hậu thuộc phường Tân Lộc – Quận Thốt Nốt, sông phường Thới Long – Quận Ô Môn, sông Cái Sắn xã Vĩnh Trinh – Huyện Vĩnh Thạnh, phù hợp với chất lượng nướcc cấp nuôi cá tra và trong phạm vi cho phép theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN, QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998. Tuy nhiên, độ kiềm trên các sông ở hầu hết các điểm quan trắc đều thấp hơn 60 mg/L dưới ngưỡng khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. Chỉ tiêu OSS trên sông đều cao hơn ngưỡng khuyến cáo Boyd (1998) do nƣớc thượng nguồn đang đổ về hạ lưu làm hàm lượng chất hữu cơ lơ lửng tăng cao.

Đính kèm file chi tiết

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 07 (lần 02) năm 2017, Nguồn: Phòng Thí nghiệm, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *