KHẢO SÁT CHỌN ĐIỂM TRÌNH DIỄN KHUYẾN NGƯ NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN VÀ QUẬN CÁI RĂNG

        Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác khuyến nông, khuyến ngư cho người dân. Do đó, những năm gần đây các mô hình khuyến nông mới, có giá trị kinh tế đã có những bước phát triển nhanh và dần ổn định. Trong đó, chương trình khuyến ngư trong thời gian qua đã có những đóng góp vào thành công chung của sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Với nguồn vốn từ ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến nông như: Kế hoạch khuyến ngư; Kế hoạch áp dụng VietGAP trong nuôi trồng thủy sản; Kế hoạch an toàn thực phẩm….đã tác động rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đóhướng đến chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị, các mô hình sản xuất ứng phó với biến đổi khí hậu, mô hình bảo vệ môi trường… Mô hình khuyến ngư đã đóng góp đáng kể trong việc hỗ trợ người dân dần dần ổn định cuộc sống, tăng thu nhập, thực hiện xóa đói giảm nghèo; chuyển dịch sản xuất quy mô nhỏ lẻ sang hướng phát triển kinh tế trang trại, sản xuất hàng hóa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường và cung cấp nguyên liệu cho, cơ sở haydoanh nghiệp chế biến hướng đến xuất khẩu.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, để thực hiện hiệu quả mô hình khuyến ngư, các hộ nuôi trồng thủy sản cần phải đạt các tiêu chí về cơ sở vật chất; vốn đối ứng của người dân; tinh thần hợp tác của đại diện hộ được hỗ trợ…

        Do đó,  thực hiện theo Kế hoạch 912/KH-CCTS ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chi cuch thủy sản thành phố Cần Thơvề việc  thực hiện Khuyến ngư trong Chương trình khuyến nông thành phố Cần Thơ năm 2022. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2022 đoàn khảo sát đánh giá hộ đăng ký tham gia mô hình khuyến ngư năm 2022 của Chi cục Thủy sản dưới sự phối hợp của cán bộ phụ trách trên thủy sản trên địa bàn huyện Phong Điền-Cái Răng, đoàn đã đi đánh giá 04 hộ đăng ký, đã đánh giá các hộ đăng ký tham gia mô hình sinh sản lươn và nuôi lươn thương phẩm trên địa bàn Phong Điền và Cái Răng theo tiêu chí đã đề ra.

Huỳnh Nguyễn Bình Khang – Liên trạm thủy sản Cái Răng – Phong Điền

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *