QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ATTP CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN

QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ATTP CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN

Ngày 30/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 17 /2018/TT-BNNPTNT Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

     Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

     Các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

     (1) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

     (2) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, trừ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên;

     (3) Sơ chế nhỏ lẻ;

     (4) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

     (5) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

     Theo đó, phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản nêu trên được thực hiện thông qua việc tổ chức ký cam kết, kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết và xử lý các cơ sở vi phạm cam kết (không kiểm tra, phân loại xếp hạng A/B/C). Việc phân công, phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản này đo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện trên cơ sở tham mưu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

     Điểm mới của Thông tư này với Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ban hành ngày 27/12/2014 đó là:

     – Đối tượng áp dụng: Bổ sung và làm rõ đối tượng áp dụng phương thức quản lý này bao gồm: Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cổ định, trừ tàu cá có công suất chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên. Trước đây đối tượng áp dụng phương thức này chỉ là cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. Việc quy định cụ thể này được thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

     – Xác nhận cam kết: Bản cam kết của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn sẽ được xác nhận của cơ quan tiếp nhận bản cam kết. Trước đây, bản cam kết của cơ sở không có yêu cầu xác nhận của cơ quan tiếp nhận bản cam kết.

     Để tổ chức triển khai Thông tư này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản hướng dẫn thực hiện trong phạm vi cả nước và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Thông tư về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phòng KT&PTNLTS

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *