THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản

         Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

          Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

          Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;

          Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

          Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

          Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

          Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-SNN&PTNT ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Bộ phận Thanh tra, Pháp chế – CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *