Thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2022

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2184/VPUB-KGVX ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2022.

        Sau khi nghiên cứu Thông báo số 692/TB-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2022, Sở Nội vụ xin chuyển nội dung Thông báo trên đến cơ quan, đơn vị được biết để chủ động đăng ký và cử công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch đào tạo của cơ quan, đơn vị hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tham gia dự tuyển chương trình đào tạo trên.

        Các thông tin về chương trình học bổng, điều kiện và đối tượng dự tuyển, hồ sơ dự tuyển… thực hiện theo Thông báo số 692/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức đăng ký tham dự tuyển sinh trên, đề nghị gửi danh sách trích ngang về Sở Nội vụ để theo dõi, quản lý.

Sở Nội vụ xin thông báo đến Quý cơ quan được biết./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *