THÔNG BÁO Về việc tạm đừng lưu thông các phương tiện qua cầu Bông Vang, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

         Căn cứ Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của
UBND quận Bình Thủy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Duy tu, sửa chữa các cầu giao thông trên địa bàn quận Bình Thủy năm 2022”;
        Căn cứ Công văn số 08/CV.VN.2022 ngày 26 tháng 09 năm 2022 về việc đề nghị tạm ngưng lưu thông cầu Bông Vang thuộc công trình “Duy tu, sửa chữa các cầu giao thông trên địa bàn quận Bình Thủy năm 2022” của đơn vị duy tu Công ty TNHH xây dựng Vĩ Nam.
        Thực hiện kế hoạch Duy tu, sửa chữa các cầu giao thông trên địa bàn quận Bình Thủy năm 2022, Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy triển khai thi công nâng cấp, sửa chữa cầu Bông Vang, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ thi công nâng cấp, sửa chữa cầu Bông Vang, Phòng Quản lý đô thị quân Bình Thủy thông báo như sau:

             Tên cầu           

Thời gian cắt lưu thông

Ghi chú

Cầu Bông Vang

Từ 07 giờ 00 phút, ngày 30/9/2022 đến 17 giờ 00 phút, ngày 18/10/2022

 

       Trong thời gian thi công nâng cấp cầu Bông Vang đề nghị người dân tham gia giao thông tuân thủ theo sự chỉ dẫn và điều tiết giao thông của các lực lượng chức năng.
        Phòng Quản lý đô thị đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng và địa phương thông báo rộng rãi đến mọi người tham gia giao thông và các hộ dân trên địa bàn quận Bình Thủy được biết và có kế hoạch lưu thông vòng tránh phù hợp./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Chi Cục thủy Sản Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *